Инвестиционно предложение за: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец с дълбочина до 40 м” в УПИ I-1182 – за автокъща, кв. 25, м. НПЗ „Хладилника – Витоша – част юг”, район „Лозенец”, с възложител „НИКЕЛИКО” ЕООД

15.02.2021

Открит e обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително с оператор „БиЕй Глас България“ АД, гр. София, за изграждане и експлоатация на „Инсталация за производство на опаковъчно стъкло“

10.02.2021

Инвестиционно предложение за: „Изграждане на пет броя складови сгради” в поземлени имоти с идентификатори 68134.8600.1338, 68134.8600.1330,68134.8600.1329, 68134.8600.1401, 68134.8423.308, 68134.8600.1405 и 68134.8600.1407, кв. „Враждебна”, м. „Новото ливаде”, район "Кремиковци", Столична община, с възложител „СиТиПарк Бета” ЕООД

10.02.2021

Инвестиционно предложение за изграждане на: „Присъединителен електропровод за тягова п/ст „Казичене”, с възложител „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД

08.02.2021

Инвестиционно предложение за: „Изграждане на „ВЛ 110 kV от ст. № 44 на ВЛ 110 kV „Курило – Металургична” до нова подстанция за захранване на Индустриален парк „Челопечене”, с възложител „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД

05.02.2021

Инвестиционно предложение за: „Инсталация за рециклиране на стъкло (трошки) и стъклена вата чрез смилане”, в обособена част от 4400 кв. м от производствено хале, гр. Нови Искър, с възложител „ЕКС ПРОДУКТ” ЕООД

05.02.2021

Решение № СО-6-ЕО/2021г. на директора на РИОСВ – София за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.

04.02.2021

Инвестиционно предложение за: „Увеличаване на производството на етилов алкохол чрез оптимизация на съществуващите мощности на инсталацията на „Г.М.” ЕООД и монтиране на нова дестилационно-ректификационна инсталация (ДРИ)” в поземлен имот с идентификатор 07106.1402.1175, район „Искър”, Столична община, с възложител „Г.М. ” ЕООД

03.02.2021

Инвестиционно предложение за изграждане на: „Собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина между 70 – 80 м“ в поземлен имот с идентификатор 44063.6213.4250, м. „Могили“, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община, с възложител „РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК ЛОЗЕН“ ЕООД

03.02.2021

Инвестиционно предложение на „КРИСТАЛ-ТОН-2” ЕООД за изграждане на: „Собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина 70 – 80 м, в поземлен имот с идентификатор 68134.4081.9558 (УПИ I-9515) „За офиси, търговия, складове, КО, подземни гаражи, паркинги и тп”, кв. 1, м. „ЧЗРП за кв. 1; 3; 4; 5”, район „Младост”

03.02.2021