Инвестиционно предложение на „КРИСТАЛ-ТОН-2” ЕООД за изграждане на: „Собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина 70 – 80 м, в поземлен имот с идентификатор 68134.4081.9558 (УПИ I-9515) „За офиси, търговия, складове, КО, подземни гаражи, паркинги и тп”, кв. 1, м. „ЧЗРП за кв. 1; 3; 4; 5”, район „Младост”

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение за изграждане на: Собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина 70 – 80 м, в поземлен имот с идентификатор 68134.4081.9558 (УПИ I-9515) „За офиси, търговия, складове, КО, подземни гаражи, паркинги и тп”, кв. 1, м. „ЧЗРП за кв. 1; 3; 4; 5”, район „Младост”, Столична община, с възложител  „КРИСТАЛ-ТОН-2” ЕООД.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

03.02.2021