Открит e обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително с оператор „БиЕй Глас България“ АД, гр. София, за изграждане и експлоатация на „Инсталация за производство на опаковъчно стъкло“

ОБЯВЛЕНИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително с оператор „БиЕй Глас България“ АД, гр. София, за изграждане и експлоатация на следната инсталация: „Инсталация за производство на опаковъчно стъкло“ с топилен капацитет 740 т за денонощие, промишлена дейност по т. 3.3 от Приложение № 4 към ЗООС – Инсталации за производство на стъкло, включително стъклени влакна, с топилен капацитет над 20 т за денонощие. Инсталацията се намира в гр. София, общ. Столична.
Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е изпълняващият правомощията на изпълнителен директор на ИАОС.
Документацията, съдържаща се в заявлението, е на разположение на заинтересованите лица и организации всеки работен ден в периода от 10.02.2021 г. до 10.03.2021 г. във:
1. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС),   гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж, от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч.;
2. Столична община, 1000, гр. София, от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч.
Забележки, разяснения и възражения в горепосочения срок могат да бъдат подавани до кмета на Столична община и/или до изпълняващия правомощията на изпълнителен директор на ИАОС по официален ред, заведени в съответното деловодство.
За допълнителна информация:
Величка Влахова – директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;
Дирекция „Околна среда“ към Столична община, тел.: 02/9377585.
В периода от 10.02.2021 г. до 10.03.2021 г. документацията, съдържаща се в заявлението, ще бъде достъпна на интернет страниците на ИАОС и на Столична община.

Приложение: Документацията, съдържаща се в заявлението.

10.02.2021