Инвестиционно предложение за: "Изграждане на площадка за рециклиране на отпадъци от пластмаса" в ПИ с идентификатор 87401.7501.39, 87401.7501.40, 87401.7501.41, с. Яна, район "Кремиковци", Столична община, с възложител "Вадиас" ООД

17.03.2020

Инвестиционно предложение за „Преустройство със смяна на предназначението и разширение на Металозаваръчен цех, сграда с идентификатор 68134.1372.2057.5 в Предприятие за хранителни продукти “ в УПИ V-1306 „за производство и складове”, кв. 10, м. „НПЗ Илиянци-запад“, район „Надежда“, Столична община, с възложител „РИЪЛ ЕСТЕЙТС ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ЕАД

13.03.2020

Инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за захранване на поливна система и измиване на селскостопански машини (водоснабдяване за други цели), към търговски комплекс „Мегатрон ЕАД“ в ПИ с идентификатор 68134.710.4095, м. „СПЗ Слатина-север“, район „Слатина“, Столична община, с възложител „МEГАТРОН“ ЕАД

13.03.2020

Инвестиционното предложение за „Изграждане на площадка за търговия и дейности с отпадъци, както и разкомплектоване на ИУМПС“ в поземлен имот с идентификатор 44063.6207.793, м. „Ефенди мост“, с.Лозен, район "Панчарево"

13.03.2020

Инвестиционно предложение за: „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина 50 – 60 м“ в УПИ I-289022 – за търговско-развлекателен комплекс, офиси, логистика и шоурум, кв.7, кв.Челопечене, м. „Гладно поле“, район „Кремиковци“, Столична община, с възложител „УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ” ЕАД

12.03.2020

Инвестиционно предложение: „Два броя тръбни кладенци за поливане на зелени площи и противопожарни нужди“ в поземлен имот с идентификатор 68134.2045.3022 и 68134.2045.2807, м. „Малинова долина – обслужващи обекти на околовръстен път“, кв.7, гр. София, район „Витоша“, Столична община, с възложител „София парк Вилас“ АД

04.03.2020

Инвестиционно предложение изграждане на „Логистична база за авиационни части, техника, консумативи и материали, с подземен паркинг“, в УПИ LVI18, кв. 2, м. „Летищен комплекс – София”, район „Слатина“, гр.София”, „Нов хангар 4 с фотоволтаична система, за обслужване и ремонт на самолет тип А320/В 737 фамилии със складове и работилници с възложител „БЪЛГАРИЯ ЕР МЕИНТЕНАНС” ЕАД

04.03.2020

Инвестиционно предложение за:„Два тръбни кладенеца с дълбочина около 80 – 85 м. за поливане на зелени площи и противопожарни нужди“ , с възложител „София парк Вилас” АД

04.03.2020

Инвестиционно предложение за: „Изграждане на отклонение от Първа метролиния – МС „Люлин“ в западна посока до „Околовръстен път“, подземно трасе с дължина около 1,6 km с две МС“, Столична община, с възложител „Метрополитен” ЕАД

04.03.2020

Инвестиционно предложение за: „Добавяне на нова дейност по третиране на отпадъци към съществуваща площадка“, находяща се в кв. „Челопечене“, с възложител „МК Инженеринг“ ЕООД

04.03.2020