Инвестиционно предложение: „Два броя тръбни кладенци за поливане на зелени площи и противопожарни нужди“ в поземлен имот с идентификатор 68134.2045.3022 и 68134.2045.2807, м. „Малинова долина – обслужващи обекти на околовръстен път“, кв.7, гр. София, район „Витоша“, Столична община, с възложител „София парк Вилас“ АД

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение:

„Два броя тръбни кладенци за поливане на зелени площи и противопожарни нужди“ в поземлен имот с идентификатор 68134.2045.3022 и 68134.2045.2807, м. „Малинова долина – обслужващи обекти на околовръстен път“, кв.7, гр. София, район „Витоша“, Столична община, с възложител „СОФИЯ ПАРК ВИЛАС” АД.


Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София-1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

04.03.2020