Инвестиционно предложение изграждане на „Логистична база за авиационни части, техника, консумативи и материали, с подземен паркинг“, в УПИ LVI18, кв. 2, м. „Летищен комплекс – София”, район „Слатина“, гр.София”, „Нов хангар 4 с фотоволтаична система, за обслужване и ремонт на самолет тип А320/В 737 фамилии със складове и работилници с възложител „БЪЛГАРИЯ ЕР МЕИНТЕНАНС” ЕАД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение изграждане на „Логистична база за авиационни части, техника, консумативи и материали, с подземен паркинг“, в УПИ LVI18, кв. 2, м. „Летищен комплекс – София”, район „Слатина“, гр.София”, „Нов хангар 4 с фотоволтаична система, за обслужване и ремонт на самолет тип А320/В 737 фамилии със складове и работилници; Нов хангар 5, с фотоволтаична система, за обслужване и ремонт на самолет тип А320/В 737 фамилии, Ембраер Е190 и хеликоптери, с подземен паркинг; Нови офиси и хотел за екипажи на България Ер и партньори и пътници от закъснели и отменени самолети” и „Офис сграда с работилници за ремонт на самолетни двигатели и подземен паркинг” в УПИ LV18, кв.2, м. „Летищен комплекс- София”, район „Слатина”, гр.София, „Учебен център с 4 тренажора за обучение по управление на самолети и нова офис сграда” в УПИ LIX-59, кв. 2, м. „Летищен комплекс – София”, район „Слатина”, гр. София по проект „МЕИНТЕНАНС” - База за поддръжка, обучение, логистика, офиси, хотел (за екипажи на България Ер и партньори и пътници от закъснели и отменени полети)”, с възложител „БЪЛГАРИЯ ЕР МЕИНТЕНАНС” ЕАД

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София-1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

04.03.2020