Инвестиционно предложение за:„Два тръбни кладенеца с дълбочина около 80 – 85 м. за поливане на зелени площи и противопожарни нужди“ , с възложител „София парк Вилас” АД

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Столична община съобщава за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Два тръбни кладенеца с дълбочина около 80 – 85 м. за поливане на зелени площи и противопожарни нужди“ в поземлен имот с идентификатори 68134.2045.3022 и 68134.2045.2807, м. „Малинова долина – обслужващи обекти на околовръстен път“ , кв.7, гр. София, район „Витоша“, Столична община, с възложител „София парк Вилас” АД

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, раздел „Околна среда“, рубрика „Съобщения“ (https://www.sofia.bg/green-sofia-messages) за 14 дни от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. „Московска“ № 33, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

04.03.2020