Инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 80 м”, в поземлен имот с идентификатор 68134.1203.494, район „Илинден”, ул. „Нейчо Цанов” 172, гр. София, Столична община, с възложител „ЕМАНУИЛ СЪРВИС” ЕООД

21.01.2021

Столична община съобщава за инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец за ползване на подземна вода за поливане на зелени площи (водоснабдяване за други цели)“ в поземлен имот с идентификатор 02659.2193.3596, гр. Банкя, с възложител „ПРОКРЕДИТ ЕДЮКЕЙШЪН“ ЕАД

18.01.2021

Столична община съобщава на заинтересованите лица за инвестиционното предложение за: „Разширение обхвата на дейността на съществуваща площадка за събиране и третиране на отпадъци чрез добавяне на нови кодове, дейности и промяна на количествата отпадъци“, район „Кремиковци“

15.01.2021

Столична община обявява инвестиционно предложение на „ПЕНЕВ И ПАРТНЬОР“ ООД за: „Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 32216.2325.33, м. „Завоите“, с. Иваняне, район „Банкя“

14.01.2021

Столична община съобщава за инвестиционно предложение за изграждане на: „Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води“ в ПИ с идентификатор 12084.2759.125, м. „Толева махала“, с. Волуяк, район „Връбница“, Столична община, с възложител „ТАВИЛОГ“ ЕООД

13.01.2021

Столична община съобщава за инвестиционно предложение на „ЕКС ПРОДУКТ” ЕООД за: „Инсталация за рециклиране на стъкло (трошки) и стъклена вата чрез смилане”, в обособена част от 4400 кв. м от производствено хале, гр. Нови Искър

12.01.2021

Инвестиционно предложение за: „Изграждане на седем жилищни сгради и седем изгребни ями” в поземлени имоти с идентификатори 04234.6983.1982 и 04234.6983.12, с. Бистрица, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „АЛВЕРСТОН” ООД

05.01.2021

Инвестиционно предложение на възложител „ЩРАБАГ” ЕАД за: „Изграждане на логистичен център с административна част и пречиствателно съоръжение”, район „Връбница”

22.12.2020

Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район” за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане и привеждане в съответствие на разрешените годишни водни количества във водно тяло „Порови води в Неоген – Кватернера – Софийска долина“

22.12.2020

Съобщение за откриване на процедура за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения – Цел на заявеното използване на водите – „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“ и „Водоснабдяване за други цели“

21.12.2020