Район "Банкя" обявява обществено обсъждане за изготвен Проект за „ПУП - Изменение на план за регулация на УПИ ХХ-„за лесопарк“ с цел образуване на нов УПИ XXXVIII-1327-„за ЖС„ и свързаното с това образуване на остатъчен УПИ XX-“за лесопарк“ и УПИ XXXVII-“за лесопарк“ и План за застрояване за нов УПИ XXXVIII-327-"за ЖС", кв. 119, р-н "Банкя"

12.01.2024

Район „Триадица“ обявява обществено обсъждане на: „Проект за предложение за въвеждане на „Зелена зона“ (разширяване на зоната за платено паркиране) в района на кв. "Гоце Делчев", между територията, обхваната от бул. „България“, бул. „Гоце Делчев“, бул. „П. Ю. Тодоров“, Перловска река (вкл. бл. 261), бул. „Тодор Каблешков“, район „Триадица“

02.01.2024

Район "Люлин" обявява обществено обсъждане на проект за ПУП – план-извадка – Изменение на план за регулация (ИПРЗ) за УПИ I – „за магазини и озеленяване“ и УПИ VIII – „за ЖС“, кв. 18, м. ж.к. "Люлин – 6 м.р.“, Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т.101 и о.т.104, и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ – част Топлоснабдяване, СО – район „Люлин“

08.12.2023

Район „Красно село“ обявява обществено обсъждане на Проект за ПУП – изменение на план за регулация на УПИ IV-1139 “за обществено обслужване и бензиностанция” за промяна предназначението в „за смесено предназначение, бензиностанция, ПГ и ТП“ и изменение на плана на застрояване на УПИ IV, кв. 45, м. „ж.к. Бели брези“

07.11.2023

Столична община – район „Студентски“ уведомява за издадена Заповед № РСТ23-РД09-291/25.10.2023 г. на кмета на район „Студентски” за отмяна на Заповед №РСТ23-РД09-268

27.10.2023

Район „Студентски“ обявява обществено обсъждане на следния проект, попадащ на територията на район „Студентски“: Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за peгулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ I „за образование - общественообслужващи функции на ВУЗ”, кв. 120, ПИ с идентификатор 68134.1605.2633 за образуване на нов УПИ IX-2633 „за ЖС“

10.10.2023

Район "Банкя" обявява обществено обсъждане за изготвен Проект за „ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПР) за УПИ ХXV-955 по отношение на ПИ с идентификатор 02659.2194.952 по КККР за създаване на нов УПИ XXV-952 „за ЖС“ и ИПР на контактни УПИ I- „за лесопарк", УПИ XXVI-94 и УПИ XXVII-954, кв. 121, м. „гр. Банкя“, район „Банкя“

29.09.2023

Район "Банкя" обявява обществено обсъждане за представяне на „Благоустройствени дейности в ПИ с идентификатор 02659.2193.3021, УПИ І-парк от кв. 82 по плана на м. „гр. Банкя“, район „Банкя“ – СО”

01.09.2023

Район „Красна поляна” обявява обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на спортна площадка, издадена от Главен архитект на район „Красна поляна” на 22.08.23 год. в ПИ с идентификатор 68134.1107.168, кв. 4 за ОЖК, м. НПЗ „Средец”

25.08.2023

Обществено обсъждане на проект за ПУП-ИПРЗ в обхвата на УПИ I – „за ЖС“, кв. 20, м. „ж.к. Люлин–Разширение–запад“, район „Люлин“ за образуване на нов УПИ VIII-562,196, кв. 20, м. „ж.к. Люлин–Разширение–запад“, район „Люлин“, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.4354.562 и 68134.4354.196 (стар), нов ПИ с идентификатор 68134.4354.787 по КККР, и план схеми по чл. 108 от ЗУТ, СО – Район „Люлин“

24.08.2023

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...