Район „Люлин" обявява обществено обсъждане: Проект за ПУП за м. ж.к. "Люлин 10"- изменение на плана за ул. регулация (ПУР) на улица при о.т.113, м. ж.к. "Люлин 10" и създаване на нова задънена улица от о.т.113-о.т.113А до о.т. 113Б с обособени паркоместа; изменение ПР на УПИ VI и УПИ VIII„за озеленяване с режим на ТГО", УПИ VII„за ЖС и общ. обслужване",кв.30, р-н "Люлин"

ОБЯВЛЕНИЕ
СО – РАЙОН „ЛЮЛИН"


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 5, ал. 4 от Закона за устройството и застрояването на Столична община и Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания (НРНПОО), приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.20212 г., Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РЛН24-РД09-3/09.01.2024 г. на кмета на CO – район „Люлин", за провеждане на обществено обсъждане на: Проект за Подробен устройствен план за м. ж.к. "Люлин 10 м.р." – изменение на плана за улична регулация на улица при о.т. 113, м. ж.к. "Люлин 10 м.р." и създаване на нова задънена улица от о.т. 113 – о.т.113А до о.т. 113Б с обособени паркоместа; изменение плана за регулация на УПИ VI „за озеленяване с режим на ТГО", УПИ VII „за ЖС и обществено обслужване" и УПИ VIII „за озеленяване с режим на ТГО", кв. ЗО, м. ж.к. "Люлин 10 м.р." и създаване на нови остатъчни УПИ VI „за озеленяване с режим на ТГО" в кв.ЗО и УПИ VII „за ЖС и обществено обслужване" и УПИ VIII „за озеленяване с режим на ТГО" в нов кв. ЗОн, район „Люлин" – С0.

Представянето на проекта да се проведе на 05.02.2024 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на 2. етаж в CO – район „Люлин", на адрес: бул. „Захари Стоянов" № 15, ж.к. "Люлин 3".

В срок до 17:00 ч. на 19.02.2024 г. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, които да са адресирани до Кмета на район „Люлин". Становищата се подават в деловодството на район „Люлин" – гр. София, бул. „Захари Стоянов" № 15, или електронно – до lyulin@sofia.bg – със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.

Проектът е изложен в сградата на район „Люлин", бул. „Захари Стоянов" № 15, ж.к. "Люлин 3", бл. 327, вх. В, в отдел УТКР, ет. 5, an. 14, стая 36. Разяснения по проекта и преглед от заинтересуваните лица може да се осъществи в срока за изготвяне на писмените становища при арх. Мая Добрикова на тел. 02/9237-239, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.
На 22.02.2024 г. от 17:00 ч. съгласно чл. 24 на НРНПОО да се проведе заключителна обществена дискусия в заседателната зала на 2. етаж в CO – район „Люлин", на адрес: бул. „Захари Стоянов" № 15, ж.к. "Люлин 3".

Обявлението, заедно със Заповед № РЛН24-РД09-3/09.01.2024 г. на кмета на район „Люлин" – СО, са поставени на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация, на адрес: бул. „Захари Стоянов" № 15, на интернет страницата на CO – район „Люлин": https://www.lyulin.bg/ за сведение.


Заповед № РЛН24-РД09-3/09.01.2024 г. на кмета на район „Люлин"​​​​​​​


​​​​​​​КМЕТ НА РАЙОН ЛЮЛИН:
ГЕОРГИ ТОДОРОВ

22.01.2024