Район „Нови Искър" обявява обществено обсъждане на Проект за ПУП – парцеларен план за подземно трасе и сервитути на захранващ кабел 20kV, от терен, попадащ в уличната регулация при осова точка 39 по плана на местност Аквапарк – Чепинци до трафопост в поземлен имот с кадастрален идентификатор (ПИ с КИ) 80409.5862.98 по КККР за землището на с. Чепинци


ОБЯВЛЕНИЕ


Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при район „Нови Искър“ – Столична община, обявява, че със Заповед на кмета на район „Нови Искър" № РНИ24-РД09-30 от 17.01.2024 год. е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за подземно трасе и сервитути на захранващ кабел 20kV, от терен, попадащ в уличната регулация при осова точка 39 по плана на местност Аквапарк – Чепинци до трафопост в поземлен имот с кадастрален идентификатор (ПИ с КИ) 80409.5862.98 по КККР за землището на с. Чепинци.
Общественото обсъждане ще се проведе на 26.01.2024 год. от 18:00 часа в сградата на кметство с. Чепинци, с административен адрес: с. Чепинци, район „Нови Искър", ул. „Хан Аспарух" № 2.

В срок до 17:00 часа на 05.02.2024 год. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър". Становищата, мненията и предложенията се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в район „Нови Искър" – CO, с административен адрес: гр. Нови Искър, ул. Искърско дефиле № 121, етаж партер.
Проектът, предмет на общественото обсъждане, е изложен в отдел УТККС (техническа служба), етаж 4, стая № 400 при район „Нови Искър" за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 09.02.2024 год. от 18:00 часа в сградата на кметство с. Чепинци ще се проведе заключителна дискусия.
 

Заповед № РНИ24-РД09-30/17.01.2024 год. на кмета на район "Нови Искър"


​​​​​​​Столична община
Район "Нови Искър"

18.01.2024