Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на СО

Дата на откриване: 30.03.2022

Дата на приключване: 29.04.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Ивайло Петков, Ботьо Ботев, Борис Бонев, Иван Таков, Пеню Пенев, Борислав Иванов – общински съветници, д-р Дончо Барбалов – заместник-кмет на СО

Лице за контакти: Искра Карамфилова – началник-отдел „Управление на общински имоти и жилищен фонд'' към СО


Тема: Поставяне на паметник на Георги С. Раковски

Дата на откриване: 23.02.2022

Дата на приключване: 23.03.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева - председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Лице за контакти: Дончо Христев - старши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Дата на откриване: 07.02.2022

Дата на приключване: 09.03.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Георги Георгиев - председател на СОС, арх. Ивайло Петков, Ботьо Ботев, Стефан Марков, Николай Стойнев, Борис Петров, Карлос Контрера - общински съветници и арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Лице за контакти: Виолета Захариева - юрисконсулт в Дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Дата на откриване: 04.02.2022

Дата на приключване: 07.03.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Георги Георгиев – председател на СОС, Малина Едрева, Милка Христова, Грети Стефанова, Карлос Контрера, Борислав Иванов – общински съветници

Лице за контакти: Виолета Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС)

Дата на откриване: 26.01.2022

Дата на приключване: 25.02.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Методи Лалов – общински съветник

Лице за контакти: Методи Лалов – общински съветник