Тема: Стратегия за дигитална трансформация на София

Дата на откриване: 24.01.2020

Дата на приключване: 24.02.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Николай Стойнев, Христиан Петров – общински съветници; Владимир Данаилов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Искра Йовкова, Марк-Алекс Евтимов


Тема: Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

Дата на откриване: 27.11.2019

Дата на приключване: 27.12.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община

Лице за контакти: Албена Йосифова – главен юрисконсулт в дирекция „Общински приходи“


Тема: Предложение за Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата на територията на Столична община

Дата на откриване: 25.11.2019

Дата на приключване: 09.12.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Виолета Христова – главен експерт, дирекция "Околна среда"


Тема: План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2020 година

Дата на откриване: 21.11.2019

Дата на приключване: 21.12.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова и Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Ренета Ноева-Истилянова и Мария Несторова


Тема: Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Дата на откриване: 21.08.2019

Дата на приключване: 19.09.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Марта Георгиева – общински съветник

Лице за контакти: Виолета Юриева Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС”