Промяна на управленската структура на Общинско предприятие "Гробищни паркове", представляващо приложение А към Правилника за организацията на дейността на общинското предприятие

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Предложение за промяна на управленската структура на Общинско предприятие „Гробищни паркове“, представляващо Приложение А към Правилника за организацията на дейността на общинското предприятие
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Предложение за промяна на управленската структура на Общинско предприятие „Гробищни паркове“, представляващо Приложение А към Правилника за организацията на дейността на общинското предприятие

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

  • На хартиен носител: гр. София, ул. „Заводска“ № 14 – деловодство;
  • По електронен път: sofiamemorial@sofiamemorial.bg

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации

3. Период на консултацията:

  • 14 (четиринадесет) дни, от 16.06.2020 г. до 29.06.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Даниела Стефанова Йорданова – гл. юрисконсулт в ОП „Гробищни паркове“
  • Тел. за връзка: 02/9367699
  • Ел. поща: sofiamemorial@sofiamemorial.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://sofia.bg/public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.