Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Столична община за период 2020 – 2022

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4227/02.06.2020 г. относно приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива“ на Столична община за период 2020 – 2022 г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: 

Приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива“
на Столична община за период 2020 – 2022 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: г-жа Десислава Билева, заместник-кмет на Столична община
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4227/02.06.2020 г. относно приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива“ на Столична община за период 2020 – 2022 г.

По електронен път:

  • Ел. поща:  k.tsolova@sofia.bg
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4227/02.06.2020 г. относно приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива“ на Столична община за период 2020 – 2022 г.

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) календарни дни – от 02.06.2020 г. до 02.07.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Калина Цолова – младши експерт в отдел „Климат и енергия“, дирекция „Климат, енергия и въздух“ на СО
  • Тел. за връзка: 02/904 1299
  • Ел. поща: k.tsolova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.