Тема: План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2020 година

Дата на откриване: 21.11.2019

Дата на приключване: 21.12.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова и Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Ренета Ноева-Истилянова и Мария Несторова


Тема: Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Дата на откриване: 21.08.2019

Дата на приключване: 19.09.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Марта Георгиева – общински съветник

Лице за контакти: Виолета Юриева Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС”


Тема: Правилата за работа на Програма "Навън" – за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда

Дата на откриване: 13.08.2019

Дата на приключване: 27.08.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Ивана Пасева – главен експерт в дирекция "Култура"


Тема: Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 01.08.2019

Дата на приключване: 31.08.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Анна Банишка – експерт в дирекция "Образование“


Тема: Проект на решение на СОС за организационно преструктуриране и оптимизиране функциите на ОП "Туризъм"

Дата на откриване: 25.07.2019

Дата на приключване: 25.08.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Иво Маринов – директор на ОП „Туризъм“; Христо Ганков – завеждащ "Човешки ресурси"