Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., изм. и доп. (отстраняване на техническа грешка) – Решение № 270 по Протокол № 52 от 26.04.2018 г., изм. и доп. – Решение № 510 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., изм. (отстраняване на техническа грешка) – Решение № 641 по Протокол № 59 от 13.09.2018 г., изм. и доп. – Решение № 69 по Протокол № 70 от 14.02.2019 г., в сила от 18.03.2019 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Изменение на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., изм. и доп. (отстраняване на техническа грешка) – Решение № 270 по Протокол № 52 от 26.04.2018 г., изм. и доп. – Решение № 510 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., изм. (отстраняване на техническа грешка) – Решение № 641 по Протокол № 59 от 13.09.2018 г., изм. и доп. – Решение № 69 по Протокол № 70 от 14.02.2019 г., в сила от 18.03.2019 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Изменение на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

По електронен път:

 • На ел. поща: d.ugrenova@sofia.bg
 • На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Изменение на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 14 (четиринадесет) дни – от 03.07.2020 г. до 17.07.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

 • Доклад с рег. № СОА20-ВК66-5301/02.07.2020 г. относно изменение на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., изм. и доп. (отстраняване на техническа грешка) – Решение № 270 по Протокол № 52 от 26.04.2018 г., изм. и доп. – Решение № 510 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., изм. (отстраняване на техническа грешка) – Решение № 641 по Протокол № 59 от 13.09.2018 г., изм. и доп. – Решение № 69 по Протокол № 70 от 14.02.2019 г., в сила от 18.03.2019 г.
 • Проект на решение на Столичния общински съвет
 • Мотиви
 • Предварителна оценка на въздействието

5. Координати за връзка:

 • Даниела Угренова – главен експерт в дирекция „Образование“
 • Тел.: 02/846 70 39
 • Ел. поща: d.ugrenova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА ОТ:


ОБОБЩЕНА СПРАВКА за постъпилите предложения и становища за изменение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и подготвителни групи към училищата