Наредба за реда и условията за пътуване с обществения транспорт на територията на Столична община

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег.№ СОА20-ВК66-4967/22.06.2020 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения транспорт на територията на Столична община (приета с Решение № 178 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г., в сила от деня на разгласяването ѝ чрез обявяване на сайта на СОС)
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения транспорт на територията на Столична община

(приета с Решение № 178 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г., в сила от деня на разгласяването ѝ чрез обявяване на сайта на СОС)

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Методи Лалов, Михаил Паргов, Симеон Ставрев, Яна Тодоранова, Веселин Калановски, Владислав Пенев и Иво Божков – общ. съветници, и Виктор Чаушев – външен експерт към ПК по транспорт и туризъм
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4967/22.06.2020 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения транспорт на територията на Столична община

По електронен път:

  • На e-mail: nikolai.ignatov@abv.bg
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4967/22.06.2020 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения транспорт на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 22.06.2020 г. до 22.07.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Николай Игнатов – сътрудник към общ. съветници от „Демократична България“
  • Ел. поща: nikolai.ignatov@abv.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА ОТ:

Владислав Панев (публикувано на 03.07.2020 г.)