ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
ПО НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (НОДТСО)


Издаване на карта за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община

  • за подаване по електронен път

Електронно заявление по чл. 91, т .7, б. „а“ от НОДТСО
Забележка: Заявлението трябва да бъде запазено на компютъра, преди да започне попълнето му

  • за подаване на хартиен носител

Заявление по чл. 91, т .7, б. „а“ от НОДТСО


Предоставяне на право на безплатно и денонощно паркиране на ППС до сградата по настоящ адрес на правоимащия

  • за подаване по електронен път

Електронно заявление по чл. 90, т. 5, б. „а“ от НОДТСО
Електронна декларация по чл. 90, т. 5, б. „ж“ от НОДТСО

  • за подаване на хартиен носител

Заявление по чл. 90, т. 5, б. „а“ от НОДТСО
Декларация по чл. 90, т. 5, б. „ж“ от НОДТСО


Предоставяне на право на безплатно паркиране в рамките на работното време на ППС върху специално определено и сигнализирано за тази цел място, в близост до сградата по месторабота

  • за подаване по електронен път

Електронно заявление по чл. 90а, т. 4, б. „а“ от НОДТСО

  • за подаване на хартиен носител

Заявление по чл. 90а, т. 4, б. „а“ от НОДТСО


Подаването на образците по електронен път се извършва от персонален профил на заявител, регистриран в Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ с електронен подпис.


ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ за използване на Системата за сигурно електронно връчване