ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ
ПО НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ „АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” (НПСУАНЖ)


Приемане на заявления от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистент за независим и активен живот“

 • На хартиен носител

Приложения 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.11, 1.16 от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

 • Електронни заявления

Приложения № 1.1Е, 1.2Е, 1.3Е, 1.5Е, 1.6Е, 1.8Е от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”


Приемане на заявления от кандидати за асистенти за социалната услуга „Асистент за независим и активен живот“

 • На хартиен носител

Приложения № 1.9 и № 1.10 от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

 • Електронни заявления

Приложения № 1.9Е и № 1.10Е от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”


Приемане на заявления от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистент за независимо детство”

 • На хартиен носител

Приложения № 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.9, 2.14  от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

 • Електронни заявления 

Приложения № 2.1Е, 2.2Е, 2.3Е, 2.4Е, 2.6Е от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”


Приемане на заявления от кандидати за асистенти за социалната услуга „Асистент за независимо детство”:

 • На хартиен носител

Приложения № 2.7 и № 2.8 от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

 • Електронни заявления

Приложения № 2.7Е и № 2.8Е от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

 

Подаването на образците по електронен път се извършва от персонален профил на заявител, регистриран в Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ с електронен подпис.


УКАЗАНИЯ за подаване и получаване на документи по електронен път, съгласно Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот“ (НПСУАНЖ).


ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ за използване на Системата за сигурно електронно връчване


 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
ПО НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (НОДТСО)


Издаване на карта за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община

 • за подаване по електронен път

Електронно заявление по чл. 91, т .7, б. „а“ от НОДТСО
Забележка: Заявлението трябва да бъде запазено на компютъра, преди да започне попълнето му

 • за подаване на хартиен носител

Заявление по чл. 91, т .7, б. „а“ от НОДТСО


Предоставяне на право на безплатно и денонощно паркиране на ППС до сградата по настоящ адрес на правоимащия

 • за подаване по електронен път

Електронно заявление по чл. 90, т. 5, б. „а“ от НОДТСО
Електронна декларация по чл. 90, т. 5, б. „ж“ от НОДТСО

 • за подаване на хартиен носител

Заявление по чл. 90, т. 5, б. „а“ от НОДТСО
Декларация по чл. 90, т. 5, б. „ж“ от НОДТСО


Предоставяне на право на безплатно паркиране в рамките на работното време на ППС върху специално определено и сигнализирано за тази цел място, в близост до сградата по месторабота

 • за подаване по електронен път

Електронно заявление по чл. 90а, т. 4, б. „а“ от НОДТСО

 • за подаване на хартиен носител

Заявление по чл. 90а, т. 4, б. „а“ от НОДТСО


Подаването на образците по електронен път се извършва от персонален профил на заявител, регистриран в Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ с електронен подпис.


ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ за използване на Системата за сигурно електронно връчване