Проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално - декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 31.10.2013 г.     

Вносител: арх. Петър Деков - главен архитект на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект за Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално - декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 28.05.2013 г.

Вносител: арх. Петър Диков, главен архитект на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект за Наредби към Закона за устройството и застрояването на Столичната община:

1. Наредба за условията и реда за предоставяне на данни и издаване на справки за предвижданията на общия устройствен план – чл.5, ал.3;
2. Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столичната община – чл.5, ал.4;
3. Наредба за условията и нормативите за изграждане на паркинги и гаражи на територията на Столичната община – чл.18, ал.1;
4. Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столичната община – чл.19, ал1.

Доклад № 9300-276/13.09.2007 г.

Становища по доклада

Вносител на доклада: Бойко Борисов - кмет на Столична община