Столична програма "Социални иновации" 2021 година
...

Компонент „Работа с неактивни лица” от Национална програма „Активиране на неактивни лица”
Програмата е насочена към активиране на неактивни лица и продължително безработни млади хора. ...

Проект „Приеми ме 2015”
Операцията е насочена към усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „приемна грижа" и затвърждаване предоставянето й на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда ...

Стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
...

Програма "Европа"
Програма "Европа" на Столична община – платформа на граждански инициативи и европейски добри практики ...

Проекти на районните администрации по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg05m90po001-2.002 “Независим живот“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
...

Проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства"
Услугите са разделени с оглед целевите групи – услуги за бъдещи родители, услуги за родители и семейства на деца до 3 годишна възраст . ...

Приключили програми и проекти

Назад

Проект „Осигуряване на топъл обяд в Столична община- 2016” с райони: „Връбница; „Възраждане”; „Подуяне”; „Слатина”; „Младост” и „Искър”

Проектът е финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 “Осигуряване на топъл обяд-2016”, операция тип 3: „Осигуряване на топъл обяд”, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане към Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.Изпълнители по проекта са дирекция „Социални дейности” при Столична община, представители на горецитираните райони и Общинско предприятие „Социален патронаж”. Управляващ орган е Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика.

Целта на проекта е насочена към подобряване благосъстоянието на най- нуждаещата се група граждани на Столицата и оказване на цялостно съдействие за превенция на социално изключване.

От 30 май 2016 г. през всеки работен ден от месеца започна осигуряването на безплатен топъл обяд (първо, второ ястие и четвърт хляб на стойност 2.30 лева на ден) на 354 лица от горецитираните райони. Топлият обяд се приготвя и доставя от Общинско предприятие „Социален патронаж”. Всеки район е осигурил място/трапезария, където храната да се разлива.

Целевата група се избира от служителите на Дирекциите „Социално подпомагане” и се предоставя посредством списъци на служителите от съответния Район. Всяко желаещо лице се включва в проектното предложение, чрез подаване на Заявление до Кмета на съответния Район и сключен договор с него.

До 30.09.2016 г., Районните администрации осигуряваха топла храна на следния брой потребители: Район „Връбница” – 61 лица;  Район „Възраждане” – 80 лица; Район „Подуяне” – 73 лица;  Район „Искър” – 38 лица;  Район „Слатина” – 70 лица и  Район „Младост” – 32 лица;

През м. септември 2016 г. е подписано допълнително споразумение между Столична община и Агенцията за социално подпомагане за увеличаване на броя на потребителите и срока за всички Райони. Краен срок за изпълнението на проекта - 30.04.2017 г. Общия брой на потребителите нарасна до 532 крайно- нуждаещи се лица и е разпределен, както следва:

Район „Връбница” – 86 лица;  Район „Възраждане” – 80 лица; Район „Подуяне” – 80 лица;  Район „Искър” – 74 лица;  Район „Слатина” – 112 лица и  Район „Младост” – 100 лица. 

Общият бюджет е 275 319.66 лева.