Назад

Район "Овча купел" обявява обществено обсъждане за поставяне на фургони с достъп от ул. “Подлозище“

Публикувано на 08.07.2020 г.

Протокол от проведено на 30.06.2020 г. обществено обсъждане на проект за Мотивирано предложение на скица с указан начин на поставяне на два преместваеми фургона


Публикувано на 16.06.2020 г.

Протокол от проведено на 11.06.2020 г. обществено обсъждане на проект за Мотивирано предложение на скица с указан начин на поставяне на два преместваеми фургона
 


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СО – район „Овча купел”

 

на

Мотивирано предложение за поставяне на фургони

в ПИ 68134.4325.390 с достъп от ул. “Подлозище“

 

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК20-РД09-216/03.06.2020 г. на кмета на р-н „Овча купел” на 11.06.2020 г. от 17:00 ч. на открито пред административната сграда на район „Овча купел” към СО, с админ. адрес бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136В, ет. 2, ще се представи Мотивирано предложение на скица с указан начин на поставяне на два преместваеми фургона в ПИ 68134.4325.390 по КК и КР. Предложението е изложено в сградата на района – бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136В, ет. 1, и е качено на сайта на района. За времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да бъде получена допълнителна информация в понеделник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. при спазване на всички изисквания на закона.

До 19.06.2020 г. вкл. могат да се подават писмени становища и предложения по проекта в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg, които ще бъдат качени на сайта на района най-късно един ден преди дискусията.

На 30.06.2020 г. от 17:00 ч. пред/в административната сграда на район „Овча купел” към СО, с админ. адрес бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136В, ет. 2, ще се представи Мотивирано предложение на скица с указан начин на поставяне на два преместваеми фургона в ПИ 68134.4325.390 по КК и КР ще се проведе заключителната дискусия на общественото обсъждане.

Комбинирана скица за пълна или частична идентичност

Обяснителна записка
 


Съгласувателни становища от "БТК" ЕАД (публикувано на 26.06.2020 г.)


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...