Назад

Район „Студентски“ обявява провеждане на обществено обсъждане за ПУП – ИПРЗ в обхвата на кв. 43б, м. "Младост 1" – "Мусагеница"

 

Заповед № РСТ20-РА50-21/24.04.2020 г. на кмета на СО – район „Студентски” за отмяна на обществено обсъждане за ПУП – ИПР3 – план извадка по чл. 133, ал. 4 от ЗУТ и РУП за нови УПИ IX – общ., УПИ I – за озеленяване в режим ТГО, УПИ II – за трафопост, УПИ III – 6037 за ОО и детска занималня от кв. 436, промяна в уличната регулация между о.т. 35а - о.т. 35, о.т. 35 - о.т. 31а и о.т. 31А - о.т. 46а, м. „Младост I - Мусагеница"

 


В изпълнение на чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), Столична община (СО) – район „Студентски“, ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РСТ20-РА50-19/25.03.2020 г. на кмета на район „Студентски” за провеждане на обществено обсъждане на следния проект, попадащ на територията на район „Студентски“:

1. ПУП – ИПРЗ – План извадка по чл. 133, ал. 4 от ЗУТ и Работен устройствен план за нови УПИ IX – общ., УПИ I – „за озеленяване в режим ТГО“, УПИ II – „за трафопост“, УПИ III – 6037 „за ОО и детска занималня“ от кв. 43Б и промяна в уличната регулация между о.т.46 и о.т.46а, м. „Младост 1" – "Мусагеница“, постъпил в администрацията на СО – район „Студентски“ с писмо, наш вх. № РСТ20-ВК08-199/06.02.2020 г., на главен архитект на СО.

Представянето на проекта ще се проведе на 29.04.2020 г. от 18:00 часа в заседателната зала на първия етаж в сградата на Столична община (СО) – район „Студентски“, с административен адрес: ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 1, стая 104.

Граждани и организации могат след представянето да подадат писмени становища, мнения и предложения по проектите с посочени данни за подателя, адрес, телефон/факс и електронна поща за връзка. Същите се внасят в „Център по информация и услуги“ на район „Студентски“ (ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 1) или се изпращат на e-mail: rajon@studentski-so.org в срок до 17:00 часа на 15.05.2020 г.

Провеждането на заключителната дискусия ще се състои на 20.05.2020 г. от 18:00 часа в заседателната зала на първия етаж в сградата на СО – район „Студентски“ – ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 1, стая 104.

Копие от заповедта и проектите е изложено на третия етаж в сградата на район „Студентски“.

Заповед № РСТ20-РА50-19/25.03.2020 г.

План извадка


 


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...