Район „Студентски“ обявява провеждане на обществено обсъждане за ПУП – ИПРЗ в обхвата на кв. 43б, м. "Младост 1" – "Мусагеница"

 

Заповед № РСТ20-РА50-21/24.04.2020 г. на кмета на СО – район „Студентски” за отмяна на обществено обсъждане за ПУП – ИПР3 – план извадка по чл. 133, ал. 4 от ЗУТ и РУП за нови УПИ IX – общ., УПИ I – за озеленяване в режим ТГО, УПИ II – за трафопост, УПИ III – 6037 за ОО и детска занималня от кв. 436, промяна в уличната регулация между о.т. 35а - о.т. 35, о.т. 35 - о.т. 31а и о.т. 31А - о.т. 46а, м. „Младост I - Мусагеница"

 


В изпълнение на чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), Столична община (СО) – район „Студентски“, ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РСТ20-РА50-19/25.03.2020 г. на кмета на район „Студентски” за провеждане на обществено обсъждане на следния проект, попадащ на територията на район „Студентски“:

1. ПУП – ИПРЗ – План извадка по чл. 133, ал. 4 от ЗУТ и Работен устройствен план за нови УПИ IX – общ., УПИ I – „за озеленяване в режим ТГО“, УПИ II – „за трафопост“, УПИ III – 6037 „за ОО и детска занималня“ от кв. 43Б и промяна в уличната регулация между о.т.46 и о.т.46а, м. „Младост 1" – "Мусагеница“, постъпил в администрацията на СО – район „Студентски“ с писмо, наш вх. № РСТ20-ВК08-199/06.02.2020 г., на главен архитект на СО.

Представянето на проекта ще се проведе на 29.04.2020 г. от 18:00 часа в заседателната зала на първия етаж в сградата на Столична община (СО) – район „Студентски“, с административен адрес: ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 1, стая 104.

Граждани и организации могат след представянето да подадат писмени становища, мнения и предложения по проектите с посочени данни за подателя, адрес, телефон/факс и електронна поща за връзка. Същите се внасят в „Център по информация и услуги“ на район „Студентски“ (ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 1) или се изпращат на e-mail: rajon@studentski-so.org в срок до 17:00 часа на 15.05.2020 г.

Провеждането на заключителната дискусия ще се състои на 20.05.2020 г. от 18:00 часа в заседателната зала на първия етаж в сградата на СО – район „Студентски“ – ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 1, стая 104.

Копие от заповедта и проектите е изложено на третия етаж в сградата на район „Студентски“.

Заповед № РСТ20-РА50-19/25.03.2020 г.

План извадка


 

03.04.2020