Назад

Oбществено обсъждане за задание за изработване ПУП - план за улична регулация по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за бул. „Рожен” в участъка от м. ПЗ "Илиянци-запад“ до река Блато и ПУП - парцеларен план по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за бул. „Рожен“ в участъка от река Блато до „Софийски околовръстен път", район „Надежда“ и район „Нови Искър“

ОБЯВЛЕНИЕ
 

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с чл. 4, ал. 2, т. 2.4. от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устойството на територията на Столична община

(Приета с Решение № 661 на СОС по Протокол № 41 от 12.10.2017 г.), Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РНД19-РД56-20/28.01.19  на кмета на СО – район „Надежда“ за провеждане на процедура по обществено обсъждане на задание за изработване подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР), (план за регулация на улици и на поземлени имоти за публична собственост) по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за бул. „Рожен“ в участъка от м. „ПЗ Илиянци-запад“ до река Блато и ПУП – парцеларен план по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за бул. „Рожен“ в участъка от река Блато до „Софийски околовръстен път“, район „Надежда“ и район „Нови Искър“.

Заданието за ПУП ще бъде представено на обществеността на:

- 12.02.2019 г. от 17:30 ч. в  Читалище „Отец Паисий“, кв. „Илиянци“, бул. „Рожен“ № 61; 

- 15.02.2019 г. от 17:30 ч. в 63. ОУ „Христо Ботев“, кв. „Требич“, ул. „Леденика“ № 12.


Писмени становища по проектозаданието могат да се подават:

- до 20.02.2019 г. за кв. „Илиянци“ по реда на чл. 16, ал. 1 от НРНПООСО в деловодството на СО – район „Надежда“ на ул. „Кирил Дрангов“ № 55. Становища, постъпили след посочения срок, няма да бъдат разглеждани.

- до 25.02.2019 г. за кв. „Требич“ по реда на чл. 16, ал. 1 от НРНПООСО в деловодството на СО – район „Надежда“ на ул. „Кирил Дрангов“ № 55. Становища, постъпили след посочения срок, няма да бъдат разглеждани.

Проектът ще бъде изложен в стая 206 на етаж 2. в сградата на районната администрация. Допълнителна информация по проекта по времето за изготвяне на становищата ще представя арх. Люба Лукова – гл. архитект на СО – район „Надежда“.

Заключителната обществена дискусия ще се проведе на 28.02.2019 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на сградата на районната администрация на ул. „Кирил Дрангов“ № 55, стая 308.


Заповед № РНД19-РД56-20/28.01.2019 г. на кмета на Район "Надежда"

Заповед № РНД19-РД56-21/28.01.2019 г. за назначаване на Комисия

Протокол № 2/05.03.2019 г. от заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията

Протокол от проведената заключителна дискусия


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...