Oбществено обсъждане за задание за изработване ПУП - план за улична регулация по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за бул. „Рожен” в участъка от м. ПЗ "Илиянци-запад“ до река Блато и ПУП - парцеларен план по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за бул. „Рожен“ в участъка от река Блато до „Софийски околовръстен път", район „Надежда“ и район „Нови Искър“

ОБЯВЛЕНИЕ
 

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с чл. 4, ал. 2, т. 2.4. от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устойството на територията на Столична община

(Приета с Решение № 661 на СОС по Протокол № 41 от 12.10.2017 г.), Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РНД19-РД56-20/28.01.19  на кмета на СО – район „Надежда“ за провеждане на процедура по обществено обсъждане на задание за изработване подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР), (план за регулация на улици и на поземлени имоти за публична собственост) по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за бул. „Рожен“ в участъка от м. „ПЗ Илиянци-запад“ до река Блато и ПУП – парцеларен план по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за бул. „Рожен“ в участъка от река Блато до „Софийски околовръстен път“, район „Надежда“ и район „Нови Искър“.

Заданието за ПУП ще бъде представено на обществеността на:

- 12.02.2019 г. от 17:30 ч. в  Читалище „Отец Паисий“, кв. „Илиянци“, бул. „Рожен“ № 61; 

- 15.02.2019 г. от 17:30 ч. в 63. ОУ „Христо Ботев“, кв. „Требич“, ул. „Леденика“ № 12.


Писмени становища по проектозаданието могат да се подават:

- до 20.02.2019 г. за кв. „Илиянци“ по реда на чл. 16, ал. 1 от НРНПООСО в деловодството на СО – район „Надежда“ на ул. „Кирил Дрангов“ № 55. Становища, постъпили след посочения срок, няма да бъдат разглеждани.

- до 25.02.2019 г. за кв. „Требич“ по реда на чл. 16, ал. 1 от НРНПООСО в деловодството на СО – район „Надежда“ на ул. „Кирил Дрангов“ № 55. Становища, постъпили след посочения срок, няма да бъдат разглеждани.

Проектът ще бъде изложен в стая 206 на етаж 2. в сградата на районната администрация. Допълнителна информация по проекта по времето за изготвяне на становищата ще представя арх. Люба Лукова – гл. архитект на СО – район „Надежда“.

Заключителната обществена дискусия ще се проведе на 28.02.2019 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на сградата на районната администрация на ул. „Кирил Дрангов“ № 55, стая 308.


Заповед № РНД19-РД56-20/28.01.2019 г. на кмета на Район "Надежда"

Заповед № РНД19-РД56-21/28.01.2019 г. за назначаване на Комисия

Протокол № 2/05.03.2019 г. от заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията

Протокол от проведената заключителна дискусия

28.01.2019