ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ от 19.03.2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 на МС от 19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища

Oбн., ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г., в сила от 22.03.2020 г. изм. и доп., бр. 18 от 2.03.2021 г., в сила от 2.03.2021 г.


 

ПИСМА И ДОКУМЕНТИ ЗА 2022 ГОДИНА:
 

1. Постановление № 46

2. Писмо до кмет на районна администрация

3. Заявление

4. Формуляр на проект (Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1)

5. Финансов план (Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1)

6. График за онлайн консултации

7. Презентация

8Финансов и съдържателен отчет

 


 АРХИВ – ПМС № 46


АРХИВ – ПМС № 129