Заглавие Дата на публикуване
Район „Подуяне” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“ при Столична община – район „Подуяне” 17.01.2020
Столична община набира външни оценители за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите проектни предложения във връзка със стартиране на Столична програма „Социални иновации“ за 2020 г. 14.01.2020
Столична община в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект «Приеми ме 2015» BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001­2.003, ще осъществи подбор на един началник-екип на пълен работен ден (8 часа) и един социален работник на непълен работен ден (4 часа) на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ), предоставящи услугата „Приемна грижа” в Столична община 14.01.2020
Столична община обявява процедура за подбор на един външен член на Одитния комитет 10.01.2020
Столична община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания „Свети Стилиян” – ж.к. „Люлин” 18.12.2019
Столична община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания „Слънце” – гр. София, район „Слатина“, ул. „Погледец“ № 21 – на външен доставчик 18.12.2019
Район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност главен експерт в отдел "Финансово-счетоводни дейности" 13.12.2019
Район „Изгрев” обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел "Правно-нормативно, административно-информационно обслужване и човешки ресурси" 04.12.2019