Заглавие Дата на публикуване
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Правно-нормативно обслужване” 18.06.2020
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството”, направление „Устройство на територията” 18.06.2020
Район "Подуяне" обявява конкурс за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност началник-отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“ 17.06.2020
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Подготовка, управление и контрол на договори“, дирекция „Управление на отпадъците“ 16.06.2020
Район "Триадица" обявява конкурс за длъжността главен инженер 16.06.2020
Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността главен експерт „Кадастър и регулация“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ 12.06.2020
Район "Надежда" обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“ 12.06.2020
Столична община обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Общински приходи „Красна поляна“ в дирекция „Общински приходи“ към направление „Финанси и здравеопазване“ 11.06.2020
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document