Район "Възраждане" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "началник-отдел" "Образование, социални дейности, култура и спорт" в район "Възраждане"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ВЪЗРАЖДАНЕ”               
гр. София, 1303, бул. ”Ал. Стамболийски”, № 62, тел. 9814364, ф. 9870794


ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
на длъжност "началник-отдел" "Образование, социални дейности, култура и спорт"


Столична община – район "Възраждане", със седалище и адрес: гр. София – 1303, бул. ”Ал. Стамболийски” № 62, тел. 02/9814364, факс: 02/9870794, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РВЕ24-РД09-131 /12.04.2024 г. на кмета на СО – район "Възраждане", обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността: "началник-отдел" "Образование, социални дейности, култура и спорт’’ при  Столична община – район "Възраждане".

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
- Вид правоотношение – служебно;
- Образователна степен: висше – "бакалавър";
- Минимален ранг за заемане на длъжността – III младши;
- Професионален опит – 3 (три) години.

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
- Област на висшето образование: „Педагогически науки”, "Социални, стопански и правни науки", "Хуманитарни науки", "Здравеопазване и спорт";
 - Да познава Закона за предучилищното и училищното образование, ППЗПУО, Закона за физическото възпитание и спорта, Закона за народните училища, Закона за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Закона за административните нарушения и наказания, КТ, ЗДСл, ЗЗЛД, ЗОП и всички нормативни актове и документи, свързани с него, както и всички поднормативни документи, свързани с тях наредби и правилници на СО и СОС.
- Компютърна грамотност – Microsoft Office, Internet;
- На основание чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигане на равни резултати от проведената процедура.

4. Начин на провеждане на конкурса:
- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
- интервю с кандидатите, чиито резултати от теста са над минималния.

​​​​​​​5. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие представят следните документи:

1. Заявление за участие, съгласно чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл – по образец.
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл – по образец;
3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
5. Копие от документи, удостоверяващи професионален опит и стаж (копие от трудова, служебна или осигурителна книжка).
6. Автобиография.

6. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите се подават в деловодството на СО – район "Възраждане", бул. "Александър Стамболийски" № 62 в 10-дневен срок от публикуване на обявата за провеждане на конкурса в СО – район „Възраждане“, лично от всеки кандидат или чрез упълномощен представител, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч.  
Документите може да се подадат по електронен път, на ел. поща info@so-vazrajdane.bg, d.donova@so-vazrajdane.bg като в този случай Заявлението и Декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документите лично и чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидати ще получат длъжностна характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Планира, възлага и координира работата на специалистите в отдела в изпълнение на общинската образователна, културна, спортна и социална политика.
Ръководи и контролира взаимодействието със структури извън районната администрация, отнасящи се до работата на отдела.
Организира и контролира работата на детските и учебни заведения на територията на района и отговаря за изпълнението на задачите на районно ниво, свързани с дейността им.
Контролира изпълнението на приема и задължителното обучение на ученици в общинските училища.
Прави проучвания и предложения за оптимизиране мрежата от детски и учебни заведения.
Контролира и заверява изготвянето на Образец № 2 за детските заведения.
Изготвя културния календар на района, създава организация за провеждането на културни прояви на районно ниво, празници и спортни мероприятия.
Обработва информация за неприетите деца в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (ПМС № 76 от 05.03.2021 г.) и за неприетите в общински самостоятелни дедски ясли или детски градини с яслени групи деца [ПМС № 206 от 23.10.2023 г.]
Координира дейностите на културните институти (читалища, театри и др.). Контролира прилагането на ЗНЧ.

8. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността – 933 лв.
При определяне на основната месечна заплата на спечелилия кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, и Вътрешните правила, прилагани в районната администрация.

9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло на I етаж в административната сграда на СО – район “Възраждане” – гр. София, бул. ”Ал. Стамболийски” № 62, както и на електронната страница на района – www.so-vazrajdane.bg.

За информация: телефон 02/9804660 – Д. Донова – гл. експерт ЧР.                                            

 


СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ…………..П…………………
КМЕТ НА СО – РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ‘‘

16.04.2024