Район "Подуяне" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен експерт" "Устройство на територията"

ОБЯВЛЕНИЕ

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност
 "главен експерт" "Устройство на територията"


Столична община, район „Подуяне”, със седалище и адрес гр. София, ул. ”Плакалница” № 51 , тел. 02 8146 100, факс 02 8471871, email raion@poduiane.info, на основание  чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 2 от НПКПМДСл и Заповед № РПД24-РД09-214/09.04.2024 г. на кмета на район „Подуяне”, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността "главен експерт" "Устройство на територията" при Столична община – район „Подуяне”.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
- образователна степен – "магистър";
- професионален опит – минимум 2 (две) години – стаж по специалността или IV младши ранг.
2.1. Допълнителни изисквания:
2.1.1. Области на висшето образование: „Технически науки“;
2.1.2. Професионални направления: „Архитектура, строителство и геодезия“;
2.1.3. Специалности: „Архитектура“;
2.1.4. Наличие на Пълна проектантска правоспособност и работа със специализиран софтуер – AutoCAD;
2.1.5. Отлично познаване на действащата законова и подзаконова уредба, свързана с дейността по устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство, контрол на дейността по устройство на територията, кадастър и регулация (ЗУТ, ЗУЗСО, Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони; Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове; Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията; Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии; Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата и др.).
2.1.5. Необходими компетентности, съгласно Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация: Ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, дигитална компетентност.

3. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:
4.1. Заявление за участие, съгласно чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл – по образец;
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл – по образец;
4.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
4.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или ранг.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят в срок от 08:30 часа на 10.04.2024 г. до 17:00 часа на 23.04.2024 г., на адрес: гр. София, ул. „Плакалница” № 51, ет. І – Център за административно и информационно обслужване, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите може да се подават по електронен път на адрес: raion@poduiane.info, като в този случай заявлението по т. 4.1. и декларацията т. 4.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на СО – район „Подуяне” – https://www.poduiane.info/

7. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената и приложена длъжностна характеристика:
Преки задължения:
- Подготовка на визи за проучване и проектиране на обекти на територията на района и схеми с указан начин на поставяне на преместваеми обекти, в съотвествие с предоставените правомощия.
- Съобщаване на визи на основание § 4 от ДР на ЗУТ, на чл. 61 от АПК, издадени по реда на чл. 140, ал. 3 от ЗУТ – издадени от район „Подуяне“ и от НАГ.
- Подготовка на схеми за поставяне на съоръжения към съществуващи търговски обекти по реда на НПОРИМДЕРДТСО, в съотвествие с предоставените правомощия, за съгласуване.
- Процедиране на ПРЗ и ИПРЗ – съобщаване по реда на чл. 128, ал. 1 и ал. 3; чл. 128а, чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ; доклад в РЕСУТ; подготовка на преписките за изпращане в НАГ.
- Процедиране на обществено обсъждане по реда на чл. 22, ал. 4 от ЗУТ на ПУП, ПРЗ и  ИПРЗ; издаване на заповед, съобщаване – изпращане на заповедта с придружително писмо, съобщения по електронен път,  в сайта, на таблата; издаване на заповед за комисия за разглеждане на постъпилите възражения, изготвяне на обобщаващ доклад, изготвяне на протокол от общественото обсъждане, изпращане в НАГ.
- Съобщаване на заповеди за обществено обсъждане на други райони, чрез качване на таблото на района.
- Изготвяне на писма, отговори на граждани, придружителни писма.
- Процедиране на преписки по подали заявления по § 127 от ПЗР на ЗУТ за незаконно строителство.
- Изготвяне на становища по ПУП и ОУП.
- Определяне на прилежаща площ на жилищни блокове в графичен вид и подготовка на заповед по реда на ЗУЕС.
- Изготвяне на заповеди за разрешаване на ИПРЗ или отказ.
- Съобщаване на издадени от район „Подуяне“ и от НАГ заповеди за разрешаване на ИПРЗ по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
- Изготвяне на заповеди за одобряване/отказ на ИПРЗ, в съответствие с правомощията на администрацията.
- Разглеждане на постъпили инвестиционни проекти за одобряване и РС.
- Участие по Програма „Зелена София”.
- Участие в комисии, водене на служебна кореспонденция, отговори на молби и жалби на физически и юридически лица.
- Замества главния архитект на района, когато е в полагаем отпуск и болничен.

9. Минимален размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността 933 (деветстотин тридесет и три) лв.*
* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, и Вътрешните правила, прилагани в районната администрация.

За справки и контакти – главен експерт „Човешки ресурси” Иван Владимиров, главен експерт „Човешки ресурси” Елена Илиева и Юлиана Мицева – главен експерт „Управление на човешките ресурси”, тел. 02/8146 186.

Орган по назначаването
Кмет на СО – район „Подуяне”:
/инж. Кристиян Христов/

10.04.2024