Заглавие Дата на публикуване
Район „Подуяне” обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност началник отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“ 20.05.2022
Столична община обявява конкурс за избор на частен доставчик, притежаващ управленски опит, капацитет и материална база, а именно: Център за работа с деца на улицата „Посока“ с основни дейности: „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“, „Общностна работа“ на територията на Столична община 18.05.2022
Столична община обявява подбор за длъжността „административен сътрудник 2“ – 1 работно място, по проект № BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ 17.05.2022
Район “Люлин” обявява конкурс за длъжността: "медицинска сестра в яслена и кабинетна група за детските заведения" 17.05.2022
Район „Банкя” обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството” в Столична община – район „Банкя” 16.05.2022
Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, към направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община 13.05.2022
Район “Връбница" обявява конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел "Устройство на територията, геодезия и кадастър“, служебно правоотношение 11.05.2022
Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, към направление „Обществено строителство“ при Столична община 11.05.2022
Столичен инспекторат към Столична община обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността "старши инспектор" в Районен инспекторат "Лозенец" – 4 броя 09.05.2022
Столична община обявява конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с основни дейности: „Информиране и консултиране“; „Терапия и рехабилитация“; „Обучение за придобиване на умения“, „Общностна работа“, „Застъпничество и посредничество“ на частен доставчик, на територията на Столична община с адрес: гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 48А 09.05.2022
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document