Заглавие Дата на публикуване
Район „Искър“ обявява конкурс за длъжността началник на отдел - 1 работно място в отдел „Административно и информационно обслужване“ 10.09.2021
Столична община обявява кампания за провеждане на текущ подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.019-0027-C01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 09.09.2021
Столичен инспекторат към СО обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността "старши инспектор" в Районен инспекторат "Кремиковци" – 2 броя 07.09.2021
Район „Слатина” обявявя конкурс за медицинска сестра за работа в ДГ № 155 „Веселина” 01.09.2021
Район "Овча купел" обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел “Управление на общинската собственост, жилищния фонд и търговска дейност” 24.08.2021
Столична община по обявена кампания за текущ подбор на персонал по проект «Приеми ме 2015» BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001­2.003, ще осъществи подбор на един социален работник на непълен работен ден (4 часа) на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ), предоставящи услугата „Приемна грижа” в Столична община 24.08.2021
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността главен специалист в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 23.08.2021
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“ 19.08.2021
Публична поканa за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД 10.08.2021
Публична покана за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ ИЗТОК“ ЕАД 10.08.2021
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document