Назад

Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Финансово-счетоводни дейности”

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община – район „Слатина”

на основание чл. 10а от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед  № РСЛ19-РД09-40/07.02.2019 г. на кмета на СО – район „Слатина”

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За длъжността началник-отдел в отдел „Финансово-счетоводни дейности”

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- образование – висше;

- степен – бакалавър;

- област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки;

- професионално направление – Икономика;

- минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;

- професионален опит – минимум 4 години;

- вид правоотношение – служебно.

Кратко описание на длъжността:

Организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност на района; за спазването на финансовата и платежна дисциплина; за правилното оформяне на първичните и вторични счетоводни документи; подписва заедно с ръководителя всички документи от финансово-имуществен характер; ръководи и организира финансовата отчетност и др.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Кандидатът да познава и прилага действащата законова и подзаконова нормативната уредба, свързана с дейността; добри компютърни умения.

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурсите:

- заявление за участие в конкурса (Приложение № 2) към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;

- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

- автобиография;

- копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, ако има такива;

- копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Основна работна заплата за длъжността: от 630 до 2000 лв.  

Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата до 17.00 часа на последния ден от срока на адрес: гр. София, бул. ”Шипченски проход” № 67, в деловодството на СО – район “Слатина”, лично от кандидатите или от упълномощен техен представител.

Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”.
 

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в сградата на СО – район “Слатина”.

 

НАТАЛИЯ СТОЯНОВА

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”