Заглавие Дата на публикуване
Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Устройство на територията и контрол по строителството“ 18.08.2017
Район „Надежда” обявява конкурс за длъжността старши експерт „Устройство на територията“ 18.08.2017
Столична община обявява подбор за длъжността „Изпълнител-електротехник” – 1 работно място в дирекция „Управление на административен сграден фонд”, направление „Общинска администрация” 17.08.2017
Район “Връбница” обявява конкурс за главен юрисконсулт в отдел „Правно обслужване“ 11.08.2017
Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 раб. място в отдел „Икономически дейности, счетоводство и контрол“ към дирекция „Здравеопазване”, направление „Столично общинско здравеопазване” 09.08.2017
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 раб. място в отдел „Икономически дейности, счетоводство и контрол” към дирекция „Здравеопазване”, направление „Столично общинско здравеопазване” 09.08.2017
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 раб. място към направление „Зелена система, екология и земеползване” 09.08.2017
Столична община обявява конкурс за длъжността „старши юрисконсулт“ – 1 работно място в отдел „Градско и пространствено планиране”, направление „Архитектура и градоустройство“ 08.08.2017