Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място – в отдел „Придобиване и разпореждане с общинска собственост“ към дирекция „Общинска собственост” 23.10.2018
Столична община обявява конкурс за длъжността началник на отдел – 1 работно място – отдел „Поддръжка на улична мрежа и съоръжения“ към дирекция „Транспортна инфраструктура“ 15.10.2018
Район „Средец" обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в отдел "Правно и информационно обслужване, човешки ресурси" (ПИОЧР), район „Средец" 12.10.2018
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ „Партньорства“ (с приоритетно използване на кучета – водачи) на територията на Столична община 12.10.2018
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 2 раб. места, в отдел „Обществени поръчки и търгове“ към дирекция „Обществени поръчки и концесии” 01.10.2018
Район „Банкя” обявява конкурс за длъжността началник-отдел ”Административно, информационно и правно-нормативно обслужване, човешки ресурси” 25.09.2018
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в дирекция „Управление и анализ на трафика“ към направление „Транспорт и транспортни комуникации“ 25.09.2018
Столичната община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Кризисен център“ (с приоритет деца, пострадали от насилие) с адрес към настоящия момент: гр. София, район "Надежда", ул. „Свободна“ № 30 19.09.2018