Заглавие Дата на публикуване
Съобщение за прекратяване на подбор за длъжността „Изпълнител-електротехник” в Дирекция „Управление на административен сграден фонд” 18.10.2017
Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Устройство на територията и контрол по строителството“ 09.10.2017
Столична община ще осъществи подбор за двама социални работници на пълен работен ден на Областен екип по приемна грижа, предоставящи услугата „Приемна грижа” в СО 06.10.2017
Столична община – район “Триадица” обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел "Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството" 05.10.2017
Столична община - район „Връбница“ обявява конкурс за старши юрисконсулт в отдел „Правно обслужване“ 04.10.2017
Район „Нови Искър“ обявява конкурс за секретар 04.10.2017
Столична община обявява конкурс за длъжността Главен експерт (ремонт и материална база) – 1 работно място в дирекция „Образование“, направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“ 29.09.2017
Столична община - район Младост обявява конкурс за длъжността Началник отдел в отдел “Административно информационни и правно обслужване” 28.09.2017