Заглавие Дата на публикуване
Район “Връбница" обявява конкурс за главен експерт в отдел „Устройство на територията и контрол по строителството“ 10.12.2018
Район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност главен специалист – контрол по строителството в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в район „Слатина” 04.12.2018
Район „Подуяне” обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност началник-отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“, който е и главен юрисконсулт 03.12.2018
Столична община в качеството си на партньор на АСП, която е конкретен бенефициент по проект «Приеми ме 2015» BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 по ОПРЧР 2014 – 2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001­2.003, ще осъществи подбор на един началник-екип на пълен работен ден (8 часа) и един социален работник на непълен работен ден (4 часа) на ОЕПГ, предоставящи услугата „Приемна грижа” в СО 03.12.2018
Район "Подуяне" търси да назначи на трудов договор служител на длъжността главен специалист „Контрол по строителството“ 30.11.2018
Район "Подуяне" търси да назначи на трудов договор служител на длъжността главен специалист "Инженерна инфраструктура" 30.11.2018
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място – в отдел „Организация и контрол на дейностите“ към дирекция „Транспортна инфраструктура” 21.11.2018
Район „Надежда” обявява конкурс за длъжността: старши експерт „Бюджет“ в отдел „Финансова счетоводна дейност и човешки ресурси" 20.11.2018