Заглавие Дата на публикуване
Столичната община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Контрол при инвестиционното проектиране, координация и строителство“, дирекция „Общински строителен контрол“ към направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община 23.04.2018
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (с приоритет интелектуални затруднения) 20.04.2018
Столична община в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект «Приеми ме 2015» BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001­2.003, ще осъществи подбор на един социален работник на пълен работен ден в Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ), предоставящи услугата „Приемна грижа” в Столична община 19.04.2018
Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, в дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ към направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“ при Столична община 16.04.2018
Столична община в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект «Приеми ме 2015» BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001­-2.003, ще осъществи подбор на един социален работник на пълен работен ден в Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ), предоставящи услугата „Приемна грижа” в Столична община 11.04.2018
Район "Подуяне" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност началник-отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност” при Столична община – район „Подуяне” 05.04.2018
Столичният общински съвет обявява процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Егида – София" ЕАД 03.04.2018
Столичната община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Оперативна дейност и регистрация на строежи” към дирекция „Общински строителен контрол”, направление „Архитектура и градоустройство” при Столична община 02.04.2018