Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „началник-отдел” „Финансово-счетоводни дейности”


О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община – район „Слатина”

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед  № РСЛ22-РД09-405/31.10.2022 г. на кмета на СО – район „Слатина”


ОБЯВЯВАМ КОНКУРС
 

За длъжността „ началник-отдел” в отдел „Финансово-счетоводни дейности”

Длъжностно ниво: 7, наименование на длъжностното ниво: ръководно ниво 7Б съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
- образование – висше, степен „бакалавър”;
- Област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки;
- Направление – Икономика, професионален опит – минимум 4 години или минимален ранг – ⅠⅠⅠ младши; вид правоотношение – служебно.

Кратко описание на длъжността:
Организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност на района; за спазването на финансовата и платежна дисциплина; за правилното оформяне на първичните и вторични счетоводни документи; подписва заедно с ръководителя всички документи от финансово-имуществен характер; ръководи и организира финансовата отчетност и др.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Кандидатът да познава и прилага действащата законова и подзаконова нормативната уредба, свързана с дейността.

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
До интервю се допускат само кандидати, решили успешно теста.
Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурсите:
- заявление за участие в конкурса (Приложение № 3) към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл;
- автобиография,
- копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Размер на основната месечна  заплата за длъжността: от 750 до 2000 лв. при Ⅰ степен съгл. Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявата до 17:00 часа на последния ден от срока на адрес: гр. София, бул. ”Шипченски проход” № 67, в деловодството на СО – район “Слатина” , лично от кандидатите или от упълномощен техен представител или на e-mail:  info@so-slatina.org.

При подаване на документите по електронен път заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, трябва да са подписани от кандидатите с електронен подпис.

При електронно подаване на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.

При подаване на документите лично или чрез пълномощник, на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.

При подаване на документите по електронен път длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, се изпращат на кандидатите на посочения от тях e-mail.

Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”.
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в партера на сградата на СО – район “Слатина” и на интернет сайта на р-н “Слатина” на адрес: https://so-slatina.org/ >Администрация>Кариери.

 

 

ГЕОРГИ ИЛИЕВ
КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”

01.11.2022