Заглавие Дата на публикуване
Проект за етичен кодекс на общинските съветници, кметовете и служителите в администрацията на Столична община 25.07.2013
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане на елементи на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, приета с Решение №950 по Протокол №120/11.10.2007 г. 25.06.2013
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение №894 по Протокол №93/23.11.06 г. 21.06.2013
Проект за изменение на Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение №894 по Протокол №93/23.11.06 г. 28.05.2013
Проект за Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално - декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община 28.05.2013
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО 28.05.2013
Проект за правилник за организацията на дейността и структура на Общински културен институт "Музей за история на София" 17.05.2013
Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС за създаване на постоянна комисия за контрол на монополите и обществените поръчки 20.03.2013
Проект за изменения в Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества 07.03.2013
Проект за промяна в чл. 66 на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет 04.03.2013