Район „Илинден“ обявява обществено обсъждане на Проект за изменение на ПУП – ИПР за разделяне на УПИ III 945 – “за административни дейности“ (ПИ с идентификатор: 68134.1202.982 от КККР) и създаване на нови УПИ III 982 – „за ЖС, КОО и ПГ“ и УПИ IV 982 – „за ЖС, КОО и ПГ“ oт кв. 13а, м. „Разсадника – Бежанци“ по плана на гр. София и ИПЗ и РУП в териториален обхват: новообразуваните УПИ в ПИ с...

Публикувано на 01.07.2020 г.

Протокол от заключителна дискусия


 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), СО – район „Илинден“ обявява за издадена Заповед № РИЛ20-РД09-89/28.05.2020 г. от кмета на СО – район „Илинден“, за провеждане на обществено обсъждане на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) за разделяне на УПИ III 945 – “за административни дейности“ (ПИ с идентификатор: 68134.1202.982 от КККР) и създаване на нови УПИ III 982 – „за ЖС, КОО и ПГ“ и УПИ IV 982 – „за ЖС, КОО и ПГ“ oт кв. 13а, м. „Разсадника – Бежанци“ по плана на гр. София и Изменение на план на застрояване (ИПЗ) и Работен устройствен план (РУП) в териториален обхват: новообразуваните УПИ в ПИ с идентификатор: 68134.1202.982 от КККР, представляващ УПИ III 945 – “за административни дейности“ oт кв. 13а, м. „Разсадника – Бежанци“ по плана на гр. София.

Представянето на Проекта за изменение на ПУП – ИПР, ИПЗ и РУП ще се състои на 12.06.2020 г. (петък) от 17:00 ч. във фоайето на сградата на бившето 110. Основно училище "Проф. Гаврил Кацаров" (входа откъм ул. „Билянини извори“), находящо се в гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“, при спазване на следната организация: присъствие до 10 (десет) лица при спазване на физическа дистанция между лицата най-малко 1,50 м; всички лица задължително да носят защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата; всички лица да се дезинфекцират с поставения на входа на сградата дезинфектант. При проявен интерес на повече от определените със заповедта лица представянето ще се проведе поетапно до запознаване на всички проявили обществен интерес.

Граждани и организации след представянето на Проекта за изменение на ПУП – ИПР, ИПЗ и РУП могат да подават писмените становища, мнения или предложения по проекта в срок до 17:00 ч. на 22.06.2020 г. (понеделник), включително. Същите се адресират до Кмета на СО – район „Илинден“ и се подават в деловодството на СО – район „Илинден“, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б или по електронна поща: info@ilinden.bg. Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.

С Проекта и съпътстващата го документация, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на районната администрация, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, ет. II, ст. 218, в понеделник от 09:30 ч. до 12:30 ч. и в сряда от 14:00 ч. до 17:00 ч. Допълнителна информация по него, във времето, определено за постъпване на становища, може да получите от инж. Христина Стоилова – началник-отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ към СО – район „Илинден“.

Заключителната дискусия на общественото обсъждане на проекта за изменение на ПУП – ИПР, ИПЗ и РУП ще се проведе на 29.06.2020 г. (понеделник) от 17:00 ч. във фоайето на сградата на бившето 110. Основно училище "Проф. Гаврил Кацаров" (входа откъм ул. „Билянини извори“), находящо се в гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“, при спазване на: в случай на удължаване на извънредната епидемична обстановка и удължаване на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, с цел недопускане разпространение на COVID-19, заключителната дискусия на Проекта да се проведе при спазване на същите мерки, както при представянето му.

 

 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

НА РАЙОН „ИЛИНДЕН“: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                 /арх. Борис Костадинов/


Заповед № РИЛ20-РД09-89/28.05.2020 г. на кмета на район “Илинден"

Проект за изменение на План за регулация

Проект за изменение на План за застрояване

Протокол от проведено представяне на обществено обсъждане на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) за разделяне на УПИ III 945 – “за административни дейности“ (ПИ с идентификатор: 68134.1202.982 от КККР) и създаване на нови УПИ III 982 – „за ЖС, КОО и ПГ“ и УПИ IV 982 – „за ЖС, КОО и ПГ“ oт кв. 13а, м. „Разсадника – Бежанци“ по плана на гр. София и Изменение на план на застрояване ИИПЗ) и Работен устройствен план (РУП) в териториален обхват: новообразуваните УПИ в ПИ с идентификатор: 68134.1202.982 от КККР, представляващ УПИ III 945 – “за административни дейности“ oт кв. 13а, м. „Разсадника – Бежанци“ по плана на гр. София  

 

29.05.2020