Програма за развитие на детско-юношеския спорт – 2018 г.

Решение на СОС No 12/17.01.2019 г.

Приложение към Решение No 12 по Протокол No 68/17.01.2019 г. – Отчет по Програма за развитие на детско-юношеския спорт – 2018 г.

Във връзка с Решение № 186 / 05.04.2018 г. на Столичния общински съвет  са одобрени за финансиране по Програма за развитие на детско-юношеския спорт следните проекти на спортни клубове: (виж Приложение № 1)

Приложение No 1 към Решение No 186

 Указания за изпълнение на проекти
 -  Приложение 1 към указания: Бланка – формуляр на Заявление за промяна в дейности и финансов план
 -  Приложение 2: Таблица – информация Мониторинг

График на мониторинг на дейности – Индивидуални видове спорт
График на мониторинг на дейности – Колективни видове спорт
 

Определените експерти от Столична община за извършване на мониторинг на проекти по Програма за ДЮС за 2018 г. са:
- Павел Иванов
- Надежда Герова
 

 - Формуляр на финансов и съдържателен отчет
 - Приложение: Бланка – формуляр на Заявление за финансов и съдържателен отчет

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Столичната община обявява конкурсна процедура за набиране на проектни предложения по "Програма за развитие на детско-юношеския спорт – 2018 г.":

1. Обява за кандидатстване
2. Правила на програмата
3. Формуляр за кандидатстване
4. Изисквания за съпътстващи документи
5.Таблица за Административна проверка
6. Декларация за конфликт на интереси
7. Декларация за използване на  лични данни
8. Процедура при обявяване на сесия
9. Заявление по образец
10.Показатели за съответствие
 

 

Отчет за програмно финансиране по Програмата за развитие на детско-юношеския спорт през 2017 г.

Решение No 44/08.02.2018 г. за приемане на отчета по Програмата за развитие на детско-юношеския спорт през 2017 г.

Отчет за изпълнение на сесията по Програмата за развитие на детско-юношеския спорт през 2017 г.

 

02.02.2019