Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Решение № 69 по Протокол № 70 от 14.02.2019 г. на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Изменение и допълнение в Решение № 69 по Протокол № 70 от 14.02.2019 г. на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:

гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Относно: Изменение и допълнение в Решение № 69 по Протокол № 70 от 14.02.2019 г. на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

- по електронен път:

На ел. поща: obrazovanie_so@abv.bg
На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Относно: Изменение и допълнение в Решение № 69 по Протокол № 70 от 14.02.2019 г. на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:
Писмени консултации.

3. Период на консултацията:
30 (тридесет) дни – от 01.08.2019 г. до 31.08.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад № СОА19-ВК66-6220/30.07.2019 г. относно Изменение и допълнение в Решение № 69 по Протокол № 70 от 14.02.2019 г. на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

4.2. Проект на решение на Столичния общински съвет

5. Координати за връзка:
Анна Банишка – експерт в дирекция „Образование“, тел.: 02/846-70-39, ел. поща: obrazovanie_so@abv.bg

6. Място на публикуване на отговори:
https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.
 


ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА ОТ:


ОБОБЩЕНА СПРАВКА за постъпилите предложения и становища за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и подготвителни групи към училищата (публикувана на 03.09.2019 г.)