София спортува - Стратегия за развитието на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Столична община 2022 - 2030 г.


СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: "София спортува" – Стратегия за развитието на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Столична община 2022 – 2030 г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: "София спортува" – Стратегия за развитието на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Столична община 2022 – 2030 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: г-н Мирослав Боршош – зам.-кмет на Столична община; 
  • Относно: "София спортува" – Стратегия за развитието на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Столична община 2022 – 2030 г.

По електронен път:

  • През системата на Контактния център на Столична община на адрес: https://call.sofia.bg/ или
  • На ел. поща: irena.dimitrova@sofia.bg или nevena@sofiaplan.bg
  • Относно: "София спортува" – Стратегия за развитието на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Столична община 2022 – 2030 г.

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) календарни дни, от 05.01.2022 до 04.02.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Ирена Димитрова, директор на дирекция „Спорт и младежки дейности“ в Столична община, e-mail: irena.dimitrova@sofia.bg
  • Невена Германова, ОП „Софияплан“, e-mail: nevena@sofiaplan.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА ОТ: