Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Доклад с рег. № СОА21-ВК66-559/19.01.2021 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община (приета с Решение № 364 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.)


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Доклад с рег. № СОА21-ВК66-559/19.01.2021 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община (приета с Решение № 364 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.)

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Борис Бонев – общински съветник
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с peг. № СОА21-ВК66-559/19.01.2021 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община (приета с Решение № 364 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.)

По електронен път:

  • На ел. поща: info@spasisofia.org
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с peг. № СОА21-ВК66-559/19.01.2021 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община (приета с Решение № 364 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.)

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 20.01.2021 г. до 19.02.2021 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Борис Бонев – общински съветник
  • Ел. поща: info@spasisofia.org

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.