Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег.№ СОА21-ВК66-322/12.01.2021 г. относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,
предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов и д-р Дончо Барбалов – заместник-кметове на СО
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-322/12.01.2021 г. относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

По електронен път:

  • На ел. поща: obrazovanie@sofia.bg
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-322/12.01.2021 г. относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 14 (четиринадесет) дни – от 13.01.2021 г. до 26.01.2021 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Йолита Тодорова – главен експерт в дирекция "Образование"
  • Ел. поща: obrazovanie@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.