Приемане  на  Програма  за  оползотворяване  на  хидротермалните ресурси  от  находищата  на  минерални  води  на  територията  на  Столична  община  и Стратегия за използване на потенциала от минерални води и земна топлина на територията на Столична община

Публикувано на 12.07.2017 г.

Вносител: арх. Здравко Здравков - гл. архитект на Столична община

Доклад и проект за решение

 

Приемане на Наредба за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община

Публикувано на 19.06.2017 г.


Вносител: Малина Едрева - председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; Силвия Христова - председател на ПК по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика; Орлин Иванов - председател на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба; Искра Ангелова и Ботьо Ботев - общински съветници

Доклад и проект за решение

Предложение - СОА17-ВК66-4157-1-05.07.2017 г.

Приемане на нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Публикувано на 19.06.2017 г.

Вносител: арх. Здравко Здравков - гл. архитект на Столична община

Доклад и проект за решение

Предложение - СОА16-ВК66-8495-12/04.07.2017 г.

Предложение - СОА17-НЦ62-833/30.06.2017 г.

Доклад - СОА16-ВК66-8495-13-05.07.2017 г.

Доклад - СОА16-ВК66-8495-14-05.07.2017 г.

Предложение - СОА16-ВК66-8495-16-11.07.2017 г.

 

Доклад относно Приемане на нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
 

Обобщена справка за постъпилите предложения

 

Проект на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години

Публикувано на: 26.07.2016 г.

Вносител: арх. Здравко Здравков - главен архитект на Столична община

Доклад и проект на нормативен акт

Проект на Тарифа за таксите за водовземане от минерални води

Публикувано на: 05.02.2016 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Йолита Тодорова, e-mail: obrazovanie_so@abv.bg, тел.: 02/943 31 83

Вносител: арх. Петър Диков, главен архитект на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 08.12.2014 г.

Вносител: арх. Петър Диков, главен архитект на Столична община

Доклад и проект за решение

— 6 Елементи на страница
Показване на 1 - 6 от 19 резултата.