Столична община стартира проект „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“


 

Столична община стартира проект „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“
 

Столична община стартира проект „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026” по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“.  Проектът на стойност 412 583,87 лв. ще се реализира с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и съфинансиране от държавния бюджет на Република България и бюджета на Столичната община.

Основната цел на безвъзмездното финансиране е да се разработи/актуализира общинската Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 година, по чл. 27 на Закона за чистотата на атмосферния въздух за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми на атмосферните замърсители. Продължителността на проекта е 23 месеца.

По своето съдържание новата/актуализираната Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021  –  2026  ще съдържа оценка и произход на замърсяването, анализ на ситуацията, включващ описание на факторите, които са причина за нарушеното качество на атмосферния въздух. Програмата ще съдържа и  мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух и не на последно място информация за мерките или проектите (местни, регионални, национални, международни) за подобряване качеството на въздуха, прилагани и реализирани вече и наблюдаваните ефекти от тези мерки.

Очаква се прилагането на Програмата за управление качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 –  2026 г. да допринесе за:

  • намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на Столична община;
  • да елиминира вредното въздействие на замърсения въздух върху флората, фауната и човешката здраве;
  • в най-кратки срокове да доведе до постигане нормите за ФПЧ10.
04.04.2019