Проведе се информационно събитие по проект: „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“

 


В Столична община на 14.01.2020 г. се проведе информационно събитие, обявяващо старта на проект BG16M1OP002-5.002-0020 „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“, по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

Бенефициент по проекта е Столична община. Общата стойност на проекта е 412 583,87 лв. и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд, национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България и бюджета на Столичната община. Срокът за изпълнение е 23 месеца.

Основната цел на безвъзмездното финансиране е да се изготви „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“. На събитието присъстваха Йоана Христова – заместник-кмет по направление „Зелена система, екология и земеползване”, Лорита Радева – председател на „Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори“ към Столичен общински съвет, екипа по управление на проекта към Столична община и представители на изпълнителите по проекта.

Заместник-кметът на СО Йоана Христова подчерта финансовия принос на фондовете на ЕС и на Оперативната програма и представи целите, основните дейностите и очакваните резултати.

След реализацията на проекта Столична община ще изпълнява Програма от мерки с обхват 2021 – 2026 г., в съответствие с действащото европейското и национално законодателство в областта на качеството на атмосферния въздух. Заложените мерки в Програмата ще осигурят възможност Столична община да кандидатства за финансиране на мерки за подобряване на КАВ по европейски/международни и национални донорски програми.


www.eufunds.bg
Документът е изготвен в изпълнение на проект № BG16M1OP002-5.002-0020 „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд

24.01.2020