Инвестиционно предложение за: „Промяна по време на строителство и смяна на предназначението на „Многофамилна жилищна сграда и апартаментен хотел с подземен гараж и ограда – етапно изпълнение, Етап І – Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж и ограда, Етап ІІ – Апартаментен хотел с подземен гараж“ в „Специализирана болница за рехабилитация и Медицински център с подземен гараж,...

09.11.2020

Инвестиционно предложение за: „Изготвяне на проектни документации и извършване на допълнителни дейности за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води „за други цели“ чрез 7 (седем) броя нови водовземни съоръжения (сондажни кладенци) с дълбочина до 100 м за захранване на автоматизирана поливна система към обект: „Реконструкция на трамваен релсов път по бул.„Цар Борис III“ от...

05.11.2020

Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение за: „Разширение на обхвата на дейността на съществуваща площадка за събиране и третиране на отпадъци чрез добавяне на нови кодове, дейности и промяна на количествата отпадъци“

04.11.2020

Инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и метални опаковки“, в ПИ с идентификатор 68134.4355.2938, район „Люлин“

29.10.2020

Инвестиционно предложение за: „Преустройство и смяна на предназначение на „Цех за пакетиране на хранителни добавки“ в „Цех за производство (смесване) на твърди и течни лекарствени форми и хранителни добавки“, в м. Кв. "Суходол“, район „Овча купел“

28.10.2020

Инвестиционно предложение на „Хотел Експрес София Еърпорт“ ООД за „Хотел, многоетажен паркинг, многофункционална зала за събития и мероприятия“, район „Искър“

28.10.2020

Инвестиционно предложение на „Мегатрон” ЕАД за: „Изграждане на тръбен кладенец за захранване на поливна система и измиване на селскостопански машини (водоснабдяване за други цели) към Търговско-сервизен комплекс на „Мегатрон“ ЕАД“ в м. „СПЗ Слатина-север“, район „Слатина“

26.10.2020

Инвестиционно предложение: „Обновяване на "Княз-Борисова градина" – историческа част“ и реконструкция на съществуващата обществена тоалетна при лятната читалня в "Княз-Борисова градина“

23.10.2020

Инвестиционно предложение с възложител Иван Иванов за: „Проектиране и изграждане на локално пречиствателно съоръжение (ЛПСОВ) за 8 екв. жители“ в поземлен имот м. „Овча купел“

20.10.2020

Инвестиционно предложение за: „Независима микропивоварна за производство на занаятчийска бира“ в УПИ I, кв. 509 [поземлен имот с идентификатор 68134.509.1660 (производствена сграда с идентификатор 68134.509.1660.4)], м. НПЗ „Хаджи Димитър“, район „Сердика“, гр. София, Столична община, с възложител „Комета Брюинг“ ООД

20.10.2020