Инвестиционно предложение на „Хотел Експрес София Еърпорт“ ООД за „Хотел, многоетажен паркинг, многофункционална зала за събития и мероприятия“, район „Искър“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение за: Хотел, многоетажен паркинг, многофункционална зала за събития и мероприятия“ в УПИ III-42, 154, 155, 156, (поземлен имот с идентификатор 68134.1503.1167), кв. 11, м. НПЗ „Искър-Север-III“, район „Искър“, Столична община, с възложител „ХОТЕЛ ЕКСПРЕС СОФИЯ ЕЪРПОРТ“ ООД.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

28.10.2020