Заместник-кметът на Столична община, направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания”, подпомага осъществяването на правомощията кмета на Столична община като:

1. Осъществява цялостен контрол и координация относно дейностите по интеграция на хора с увреждания и социалните услуги за деца и възрастни.

2. Координира и ръководи работата по разработването, съгласуването и актуализирането на методически насоки в областта на социалните дейности на Столична община, насочени към рисковите групи и интеграцията на хора с увреждания.

3. Осъществява организация и контрол на изпълнението на всички задължения на кмета, произтичащи от  Закона за социално подпомагане и други нормативни актове в сферата на социалните дейности, като координира и дейностите по Закона за личната помощ.

4. Участва в изработването и изпълнението на програми на Столичен общински съвет.

5. Контролира осъществяваните дейности в направлението, в т.ч. контрол по изпълнение на договорите.

6. Организира и участва в разработването и провеждането на социалната политика на Столична община.

7. Управлява и контролира разходването на бюджета на направлението съгласно утвърдени типови правила за финансово управление и контрол на второстепенните разпоредители на бюджетни средства на Столична община, както и на финансирането на различни програми и проекти, реализирани от направлението.

8. Координира и ръководи дейността по разработването на социални програми и нормативни документи, имащи отношение към дейностите на направлението, и контролира тяхното реализиране.

9. Ръководи и координира процеса на разработването на стратегии, планове за действие и проекти на Столична община, свързани с дейностите на направлението.

10.Осъществява контрол относно законосъобразността, целесъобразността, включително и достоверността на всички актове, изготвени в повереното му направление.

11. Председателства, координира и контролира дейността на Обществения съвет за социална политика към Столична община с оглед важността на становищата му при провеждане на цялостната социална политика на общината.

12. Председателства, координира и контролира дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги, съгл. чл. 27 от Закона за социалните услуги.

13. Следи за провеждането на държавната политика по заетостта и обучението на възрастни.

14. Излъчва представител в Комисията по заетост при Областния съвет за развитие.

15. Прави предложения за развитие в следните области:

15.1. изграждането и поддържането на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на достъпната среда в сградите и съоръженията по чл. 53, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за хората с увреждания – общинска собственост, и ежегодно разработва програми, подлежащи на одобрение от СОС, с необходимите за това мерки, финансови средства и срокове за изпълнение, в координация с НАГ;

15.2. достъпен обществен превоз на пътници чрез приспособяване на съществуващите масови транспортни средства и въвеждане в експлоатация на технически пригодени за използване от хора с увреждания транспортни средства, в координация с направление „Транспорт и градска мобилност“;

15.3. достъп на хората с увреждания, придружени от кучета – водачи на слепи, или от кучета – асистенти на хора с увреждания, до местата за обществено ползване;

15.4. специални транспортни услуги за хората с увреждания;

15.5. необходимите материални условия и средства за осъществяване на социални контакти на хората с увреждания;

15.6. условия за подпомагане на извънучилищни детски и младежки дейности, в координация с направление „Култура, образование и младежки дейности“.

16. Контролира въвеждането на информацията, съгл. чл. 51 от ЗСУ, в интегрираната информационна система на Агенцията за социално подпомагане.

17. Прави предложения  до кмета за предоставянето на социални услуги съгласно Националната карта на социалните услуги.

18. Обезпечава организирането, изпълнението и контрола на всички социални услуги съгласно Националната карта на социалните услуги, които се създават с решение на Общинския съвет по предложение на кмета на общината, след предварително одобрение от Агенцията за социално подпомагане.

19. Ежегодно, преди 30 април, изготвя анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината.

20. Разработва, участва в провеждането и осигурява прилагането на държавната политика в областта на закрилата на детето.

21. Подпомага създадения от дирекция „Социално подпомагане“ мултидисциплинарен екип за осигуряване защита на дете в риск или жертва на насилие или експлоатация.

22. Произнася се с актове по смисъла на ЗДОИ съгласно конкретно оправомощаване от кмета на СО.

23. Организира, координира и контролира изпълнението на договорите от компетентността на поверената му структура, както и осъществява постоянен контрол с оглед своевременното попълване на данни в Система за управление на договорите на Столична община (СУДСО) спрямо същите.