ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ от 19.03.2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 на МС от 19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища

Oбн., ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г., в сила от 22.03.2020 г. изм. и доп., бр. 18 от 2.03.2021 г., в сила от 2.03.2021 г.

Постановление № 64 от 25 февруари 2021 година, за изменение и допълнение на Постановление № 46 на Министерския съвет от 2020 г.

 

ПИСМА И ДОКУМЕНТИ:

1. Постановление № 46 на МС

- Писмо до кмет на район за изпълнение на ПМС № 46

- Писмо до кмет на район за изменение и допълнение на ПМС 46

2. Насоки и указания

3. Заявление

4. Формуляр на проект (Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1)

5. Финансов план (Приложение № 2)

6. График за консултации по РА

7. Финансов отчет (бланка)


 АРХИВ – ПМС № 46


АРХИВ – ПМС № 129