Title Publish Date
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества София 08.07.2010
Проект на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО 25.05.2010
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО 19.05.2010
Проект на Правилник за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд 26.04.2010
Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО 09.04.2010
Проект на Наредба за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на СО 30.03.2010
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО 29.03.2010
Проект на Правилник за устройството и дейността на Съвета по безопастност на движението на децата в София 24.03.2010
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на СО 24.03.2010
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност 26.01.2010